بخرید و 420,000 ﷼ تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

DES _ 3400 VS ساید بای ساید دوو

2 سال گارانتی شرکت انتخاب سرویس

گنجایش کل به لیتر 57لیتر
ارتفاع 1816mm
عمق با درب 840mm
عرض 916mm

DAEWOO (SD)  دوو

84,475,000 ﷼

افزودن به لیست دلخواه

Smart Management
مدیریت هوشمند
Perfect Freshness
55 % کاهش از دست دادن سرما
نهایت تازگی
Door to Freshland
در سوم
همراه با سامانه سرمایش فلزی
3rd Door
with Metal Cooling
طراحی نوآورانه دِر سوم همراه با پنل استیل به کار رفته داخل در باعث حفظ و نگهداری سرما و بازتابش آن به داخل محفظه شده و سبب حفظ
تازگی هرچه بیشتر موادغذایی میشود.
بوزدایی،تصفیهه  و ا   وپاکسازی
با فیلتر سه  یه
ســامانه فیلترینــگ بــه کار گرفتــه شــده در ایــن محصـول، بـا حـذف بوهـای نامطبـوع، باکتـر ی هـا و آ  ینـده هـا، طعـم و بـوی طبیعـی مـواد غذایـی
را حفـظ مـی کنـد.
Perfect Freshness
نهایت تازگی
                 Frameless Design& 4Door look
Low Noise Design
بـا اسـتفاده از کمپرسـورهای اینورتـر دیجیتـال در یخچـال 11 % صـدای تولیـد شـده نسـبت بـه کمپرسـورهای معمولـی کاهـش مییابـد.
طراحیبدونقابباایجادسطوحکامامسطح،نمایبیرونیزیباوهمیشهتمیز رابهشماارائهکردهاست.  
Brilliant Illumination with LED
مپهــای LED دارای روشــنایی بیشــتر، مصــرف انــرژی کمتــر و طــول عمــر بیشــتر نســبت بــه  مپهــای معمولــی اســت. ایــن  مپهــا بــه دلیــل تولیــد حــرارت کمتــر باعــث
حفــظ بیشــتر تازگــی مــواد غذایــی مــی شــود.
فضای بیشتر داخل فریزر
با انتقال یخساز و آبسردکن روی در
In-Door Ice Maker & Water Dispenser
Air Fresh Filter
11%-
23%-  
صرفهجویی در مصرف انرژی
Digital Inverter Compressor
25%-
Energy Consumption
بوزدایی
فیلتر Carbon بوهای نامطبوع داخل یخچال را جذب میکند.
تصفیه هوا
باکتریزدایی
Nano Silver
بــا جــذب باکتریهــا، محیطــی پــاک را بــرای حفــظ ســامتی و طــراوت مــواد غذایـی فراهـم میکنـدو مانـع از ایجـاد
کپــک میشــود.
سامانهکنترلسرمایشالکترونیک
مجهز به 6 حسگر کنترل دما
DIGITAL COOLING
ایــن ســامانه مجهــز بــه سنســورهای کنتــرل دمایــی اســت کــه دمــا را داخــل و بیــرون یخچــال تشــخیص داده و بـه سـامانه کنتـرل دیجیتـال منتقـل میکنـد. ایـن سـامانه دادههـا را تحلیـل کـرده و بـه کمپرسـور منتقل میکند. کمپرسـور با عملکرد بهینه سـرمایش
مـورد نیـاز را تأمیـن میکنـد. بـا اسـتفاده از سـامانه هوشـمند الکترونیـک کنتـرل دمـا، میـوه و سـبزیجات و مـواد پروتئینـی بـرای مـدت طو نیتــریتــازه،ســالموپرطــراوتمیمانــد.
کمپرسور اینورتر دیجیتال
کمپرسـوراینورترنسـبتبهکمپرسـورهایقدیمیومعمولی23%انرژی بـرقکمتـریمصـرفمـیکنـد.کمپرسـوراینورتـردیجیتـالبـاعملکـردبهینه وقابلیــت کارکــرد در پنــج ســطح (تــوان خروجــی) کارایــی بســیار با تــری نسـبت بـه کمپرسـورهای معمولـی دارد. فعالیـت ایـن کمپرسـور نوسـان دمــای داخلــی یخچــال را بــه حداقــل میرســاند، در نتیجــه مــواد غذایــی
بــرای مــدت زمــان طو نیتــری ســالم و بــا طــراوت باقــی میمانــد.
آرامش و اطمینان همراه با کاهش هزینههای
خانواده با مدیریت هوشمند انرژی
نشان انرژی +A
نشــان +A یخچــال و فریزرهــای دوو بــه معنــای 25% مصــرف کمتــر نسـبت بـه بهتریـن سـطح مصـرف یعنـی A اسـت و ایـن بـه معنـای کاهش هزینههــای خانــواده شماســت.
به تازگی ر وز اول
Fresh as It Is. فیلتر Hygienic