در طی مراحل تکمیل خرید و ثبت نام در سایت و یا ورود به سیستم ممکن است با صفحه هشداری به شکل زیر مواجه شوید که مربوط به پروتکل امنیتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی یا همان SSL فروشگاه می باشد که می بایست به طریق زیر عمل نمایید.

 در مرورگر internet-explorer 

  1. در صورت  دیدن این صفحه، دکمه Continue To This Website  را کلیک نمایید.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درمرورگر firefox 

  1. در صورت  دیدن این صفحه، دکمه I understand the Risks  را کلیک نمایید.

 

   2. بعد از باز شدن این بخش،  دکمه Add Exeption  را کلیک نمایید.

 

3.  و سپس دکمه  Confirm Security Exeption  را کلیک نمایید.

 

برایتان خرید اینترنتی دلچسبی را آرزومندیم