اسپیلت دیواری 34 محصول وجود دارد

در هر صفحه
 • 36,326,500 ﷼ 37,450,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1396-02-25

  HKC-30VQ  اسپیلت سرد 30000 هایسنس  با کمپرسور پیستونی نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 96/02/20

  36,326,500 ﷼ 37,450,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 15,568,500 ﷼ 16,050,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1396-02-25

  HRC-12DB اسپیلت سرد 12000هایسنس با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 96/02/20

  15,568,500 ﷼ 16,050,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 19,720,100 ﷼ 20,330,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1396-02-25

  HRC-18DB اسپیلت سرد 18000هایسنس با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 96/02/20

  19,720,100 ﷼ 20,330,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 26,985,400 ﷼ 27,820,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1396-02-25

  HKC-24DB اسپیلت سرد 24000 هایسنس   با کمپرسور پیستونی جدید نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات...

  26,985,400 ﷼ 27,820,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 33,212,800 ﷼ 34,240,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1396-02-25

   HRC-30VQ اسپیلت سرد 30000 هایسنس با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 96/02/20

  33,212,800 ﷼ 34,240,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 15,194,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-02-31

  HRH-09DB اسپیلت سرد و گرم 9000 هایسنس با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 96/02/20

  15,194,000 ﷼
 • 16,585,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-02-31

   HRH-12DB اسپیلت سرد و گرم 12000 هایسنس با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 96/02/20

  16,585,000 ﷼
 • 21,935,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-02-31

  HRH-18DB اسپیلت سرد و گرم 18000هایسنس با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 96/02/20

  21,935,000 ﷼
 • 27,820,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-02-31

   HRH-24DB اسپیلت سرد و گرم 24000هایسنس با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 96/02/20

  27,820,000 ﷼
 • 35,845,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-02-31

   HRH-30VQ اسپیلت سرد و گرم 30000 هایسنس با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 96/02/20

  35,845,000 ﷼
 • 19,739,500 ﷼ 20,350,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1396-02-25

  HIH-09TG اسپیلت سرد و گرم اینورتر 9000 هایسنس کم مصرف با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 96/02/20

  19,739,500 ﷼ 20,350,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 21,340,000 ﷼ 22,000,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1396-02-25

  HIH-12TG اسپیلت سرد و گرم اینورتر 12000هایسنس کم مصرف با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 96/02/20

  21,340,000 ﷼ 22,000,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 29,876,000 ﷼ 30,800,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1396-02-25

  HIH-18TG اسپیلت سرد و گرم اینورتر 18000هایسنس کم مصرف با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 96/02/20

  29,876,000 ﷼ 30,800,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 35,211,000 ﷼ 36,300,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1396-02-25

  HIH-24TG اسپیلت سرد و گرم اینورتر 24000هایسنس کم مصرف با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 96/02/20

  35,211,000 ﷼ 36,300,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 45,881,000 ﷼ 47,300,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1396-02-25

  HIH-30VQ اسپیلت سرد و گرم اینورتر 30000هایسنس کم مصرف با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 96/02/20

  45,881,000 ﷼ 47,300,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 39,440,200 ﷼ 40,660,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1396-02-25

  HKH-36VT اسپیلت سردو گرم 36000  هایسنس با کمپرسور پیستونی نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 96/02/20

  39,440,200 ﷼ 40,660,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 26,700,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-09-13

  1 سال گارانتی شرکت بانیان سرویس شماره خدمات : 021/61960

  26,700,000 ﷼
 • 27,820,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-09-13

  1 سال گارانتی شرکت بانیان سرویس شماره خدمات : 021/61960

  27,820,000 ﷼
 • 40,550,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-09-13

  1 سال گارانتی شرکت بانیان سرویس شماره خدمات : 021/61960

  40,550,000 ﷼
 • 46,010,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-09-13

  1 سال گارانتی شرکت بانیان سرویس شماره خدمات : 021/61960

  46,010,000 ﷼

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید : 0 محصول    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 ﷼ مالیات
0 ﷼ مجموع

ثبت سفارش و پرداخت