اسپیلت دیواری 21 محصول وجود دارد

در هر صفحه
 • 25,947,500 ﷼ 26,750,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-05

  HKC-24VQ اسپیلت سرد 24000 هایسنس   با کمپرسور پیستونی نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به...

  25,947,500 ﷼ 26,750,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 36,326,500 ﷼ 37,450,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-05

  HKC-30VQ  اسپیلت سرد 30000 هایسنس  با کمپرسور پیستونی نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 95/03/01

  36,326,500 ﷼ 37,450,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 39,440,200 ﷼ 40,660,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-05

   HKC-36VQ اسپیلت سرد 36000  هایسنس سیلور با کمپرسور پیستونی نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی :...

  39,440,200 ﷼ 40,660,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 15,464,710 ﷼ 15,943,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-05

  HRC-12DB اسپیلت سرد 12000هایسنس با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 95/03/01

  15,464,710 ﷼ 15,943,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 19,512,520 ﷼ 20,116,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-05

  HRC-18DB اسپیلت سرد 18000هایسنس با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 95/03/01

  19,512,520 ﷼ 20,116,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 26,985,400 ﷼ 27,820,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-05

  HKC-24DB اسپیلت سرد 24000 هایسنس   با کمپرسور پیستونی جدید نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات...

  26,985,400 ﷼ 27,820,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 33,212,800 ﷼ 34,240,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-05

   HRC-30VQ اسپیلت سرد 30000 هایسنس با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 95/03/01

  33,212,800 ﷼ 34,240,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 13,700,280 ﷼ 14,124,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-06

  HRH-09DB اسپیلت سرد و گرم 9000 هایسنس با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 95/03/01

  13,700,280 ﷼ 14,124,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 15,983,660 ﷼ 16,478,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-06

   HRH-12DB اسپیلت سرد و گرم 12000 هایسنس با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 95/03/01

  15,983,660 ﷼ 16,478,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 20,550,420 ﷼ 21,186,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-06

  HRH-18DB اسپیلت سرد و گرم 18000هایسنس با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 95/03/01

  20,550,420 ﷼ 21,186,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 25,117,180 ﷼ 25,894,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-06

   HRH-24DB اسپیلت سرد و گرم 24000هایسنس با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 95/03/01

  25,117,180 ﷼ 25,894,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 34,250,700 ﷼ 35,310,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-06

   HRH-30VQ اسپیلت سرد و گرم 30000 هایسنس با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 95/03/01

  34,250,700 ﷼ 35,310,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 18,459,100 ﷼ 19,030,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-06

  HIH-09TG اسپیلت سرد و گرم اینورتر 9000 هایسنس کم مصرف با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 95/03/01

  18,459,100 ﷼ 19,030,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 20,806,500 ﷼ 21,450,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-06

  HIH-12TG اسپیلت سرد و گرم اینورتر 12000هایسنس کم مصرف با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 95/03/01

  20,806,500 ﷼ 21,450,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 29,342,500 ﷼ 30,250,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-06

  HIH-18TG اسپیلت سرد و گرم اینورتر 18000هایسنس کم مصرف با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 95/03/01

  29,342,500 ﷼ 30,250,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 34,570,800 ﷼ 35,640,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-06

  HIH-24TG اسپیلت سرد و گرم اینورتر 24000هایسنس کم مصرف با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 95/03/01

  34,570,800 ﷼ 35,640,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 43,747,000 ﷼ 45,100,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-06

  HIH-30VQ اسپیلت سرد و گرم اینورتر 30000هایسنس کم مصرف با کمپرسور روتاری نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 95/03/01

  43,747,000 ﷼ 45,100,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 39,440,200 ﷼ 40,660,000 ﷼ -3%
  بروزرسانی : 1395-03-08

  HKH-36VT اسپیلت سردو گرم 36000  هایسنس با کمپرسور پیستونی نمایشگر جلوی پنل داخلی ریموت کنترلر پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو فیلتر  قابل شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل عملکرد هوشمند نمایشگر کمپرسور ریست اتومات به روزرسانی : 95/03/01

  39,440,200 ﷼ 40,660,000 ﷼ -3%
  قیمت کاهش یافت !
 • 22,992,000 ﷼ 23,950,000 ﷼ -4%
  بروزرسانی : 1395-04-31

  BIRH120 کولر گازی بکو  اسپليت دیواری تک پانل سرد و گرمظرفیت : 12000نوع کمپرسور : اینورترشرایط آب و هوایی : معتدل  با 5 متر لوله نصب رایگان در سراسر ایران 24 ماه گارانتی قطعات فنی و 5 سال ضمانت تعویض کمپرسور به روزرسانی قیمت: 95/03/30

  22,992,000 ﷼ 23,950,000 ﷼ -4%
  قیمت کاهش یافت !
 • 18,744,000 ﷼ 19,525,000 ﷼ -4%
  بروزرسانی : 1395-04-31

  BIRH090 کولر گازی بکو  اسپليت دیواری تک پانل سرد و گرمظرفیت : 9000نوع کمپرسور : اینورترشرایط آب و هوایی : معتدل  با 5 متر لوله نصب رایگان در سراسر ایران 24 ماه گارانتی قطعات فنی و 5 سال ضمانت تعویض کمپرسور به روزرسانی قیمت: 95/03/30

  18,744,000 ﷼ 19,525,000 ﷼ -4%
  قیمت کاهش یافت !

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید : 0 محصول    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 ﷼ مالیات
0 ﷼ مجموع

ثبت سفارش و پرداخت

کیف کفش